Fase 1: Kortlægning

Ledelsen besluttede, at der på et personalemøde skulle arbejdes i grupper for at kortlægge, hvilke temaer vi igennem børneperspektivet ville sætte fokus på. På baggrund af materialet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle lave et oplæg til Pædagogisk dag, hvor der skulle arbejdes videre med de valgte fokuspunkter. Inden den pædagogiske dag anvendte vi skemaer fra DCUM til kortlægning af Børnemiljøvurderingen for de yngste/ for de tre-fire årige børn/ og de fire til seks års børn.                                                             

De førstnævnte skemaer blev udfyldt af personalet ud fra et børneperspektiv. Sidstnævnte skema blev udfyldt ved rundbordssamtale sammen med en voksen og tre til fire børn, hvor børnenes udsagn blev noteret (dette materialegrundlag bestod af syv børns udsagn). Ud fra disse materialer blev temaerne valgt som fokuspunkter. På den pædagogiske dag arbejdede vi i grupper med de to fokuspunkter Støj og Hygiejne, og blev hurtig klar over, at det er vanskeligt at se et slutprodukt af Børnemiljøvurderingen, idet børnegruppen udvikler sig og der løbende kommer nye børn. Vi vælger derfor at kalde det en Børnemiljøvurderingsproces, der altid vil foregå.