Børnemiljøvurdering

Loven lægger vægt på, at vurderingen skal omhandle det fysiske, psykiske og æstetiske miljø i dagtilbuddet. I øvrigt skal børnemiljøet vurderes i et børneperspektiv og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages alt efter børnenes alder og modenhed.

Børnemiljøvurderingen skal skabe et endnu bedre børnemiljø, hvor der er rart for børn at være.

Børnemiljøet skabes af en gensidig påvirkning, der finder sted mellem børnene og omgivelserne. Ved at påvirke omgivelserne kan vi ændre børnemiljøet, derfor skal vi som voksne rollemodeller være bevidste om vores kropssprog og stemmeleje.

Vi vil integrere vores Læreplaner, Fokuspunkter fra Kvalitetsudviklingsprojektet og Institutionens Værdier i Børnemiljøvurderingen.

Vores arbejde med Børnemiljøvurderingen tager sit afsæt i Dansk Center for Undervisningsmiljøs (DCUM) vejledning og materiale.

Materialet tilråder, at Børnemiljøvurderingen løber over fire faser:

 • Fase 1: Kortlægning af tema
 • Fase 2: Beskrivelse af tema
 • Fase 3: Handleplan og indsats
 • Fase 4: Evaluering

Ledelsen besluttede, at der på et personalemøde skulle arbejdes i grupper for at kortlægge, hvilke temaer vi igennem børneperspektivet ville sætte fokus på. På baggrund af materialet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle lave et oplæg til Pædagogisk dag, hvor der skulle arbejdes videre med de valgte fokuspunkter. Inden den pædagogiske dag anvendte vi skemaer fra DCUM til kortlægning af Børnemiljøvurderingen for de yngste/ for de tre-fire årige børn/ og de fire til seks års børn.                                                             

De førstnævnte skemaer blev udfyldt af personalet ud fra et børneperspektiv. Sidstnævnte skema blev udfyldt ved rundbordssamtale sammen med en voksen og tre til fire børn, hvor børnenes udsagn blev noteret (dette materiale grundlag bestod af syv børns udsagn). Ud fra disse materialer blev temaerne valgt som fokuspunkter. På den pædagogiske dag arbejdede vi i grupper med de to fokuspunkter Støj og Hygiejne, og blev hurtig klar over, at det er vanskeligt at se et slutprodukt af Børnemiljøvurderingen, idet børnegruppen udvikler sig og der løbende kommer nye børn. Vi vælger derfor at kalde det en Børnemiljøvurderingsproces, der altid vil foregå.

Vi begrebsafklarede også dette tema og fandt frem til, at vi vil skærpe hygiejnen, således at vi får mindsket risikoen for smitte både hos børn og voksne.

Fase 3

Handleplan i forhold til temaet Hygiejne:

De mellemste og ældste børn:

 • ”Vaske hænder kursus”
 • Skærpet opsyn på toilettet – håndvask efter toiletbesøg, før og efter måltiderne
 • De voksne skal bruge handsker ved bleskift og toilethjælp og i øvrigt vaske hænder ved al køkkenarbejde, der har med fødevarer at gøre
 • Spritte toiletter, vandhaner og håndtag af efter frokost
 • Lære børnene at pudse næse
 • Spritgele på stuerne og på ture, når børnenes næser tørres
 • Fylde op med håndklæder og papirartikler
 • Indkøb af flere håndklæder
 • Brug gafler ved grøntsager

De yngste arbejder også med i handleplanen ud fra børnenes alder.

Handleplan i forhold til temaet Hygiejne:

De mellemste og ældste børn:

 • ”Vaske hænder kursus”
 • Skærpet opsyn på toilettet – håndvask efter toiletbesøg, før og efter måltiderne
 • De voksne skal bruge handsker ved bleskift og toilethjælp og i øvrigt vaske hænder ved al køkkenarbejde, der har med fødevarer at gøre
 • Spritte toiletter, vandhaner og håndtag af efter frokost
 • Lære børnene at pudse næse
 • Spritgele på stuerne og på ture, når børnenes næser tørres
 • Fylde op med håndklæder og papirartikler
 • Indkøb af flere håndklæder
 • Brug gafler ved grøntsager

De yngste arbejder også med i handleplanen ud fra børnenes alder.

Vi begrebsafklarede temaet og fandt frem til, at der er den gode støj, og den støj, der blandt andet stresser børn og voksne. Dernæst satte vi fokus på, hvilken indsats vi kunne iværksætte.

Den gode støj er, når børnene har gode lege med hinanden, hvorimod den dårlige støj er, hvor stemmerne overdøver hinanden og ved skrig og høje lyde.

De mellemste og ældste børn

 • Støj øret er en hjælp
 • Voksduge på bordene
 • Filt under møbler
 • Begrænset snak blandt de voksne
 • Fordele børnene i mindre grupper af rimelig størrelse
 • Synlige voksne
 • Sovebørnene ud at lege om formiddagen
 • Alderssvarende og udfordrede legetøj og aktiviteter til begge køn
 • Et ønske evt. til foråret ville være, at børnene får mulighed for en løbetur imellem kl. 9.00-9.30 i skoven

De yngste børn

 • Aktiviteter i små grupper med nærværende voksne
 • Mere hensigtsmæssig indretning af alrum og stuerne, så der skabes mere gulvplads til fysisk udfoldelse
 • Udelege, hvor børnene får brugt deres kroppe og stemmer
 • Børnene kommer ind fra legepladsen i mindre grupper
 • Voksduge på bordene
 • Filt under møbler
 • Legetæppe på bord, ved puslespil og hammer bræt
 • Mindre udbud af legetøj ad gangen- Ikke tømme al legetøj ud på én gang, men supplere, når der er gode lege i gang.
 • Finde en løsning på branddøren imellem afdelingerne – den smækker højlydt og er generende for sovebørnene i middagsstunden
 • Ved nyanskaffelser af motorcykler skal vi have gummihjul
 • Opfordre børnene til at anvende sproget i stedet for at skrige
 • Anskaffe en stor hoppemadras
 • Personalet vil ikke afbrydes ved pædagogiske aktiviteter- det forstyrrer og opildner børnene til at råbe op og blive ukoncentreret

Vi vil efter evaluere fokuspunkterne med følgende spørgsmål:

 • Hvordan gik det med de tiltag, vi satte i værk - hvad gik godt, hvad gik mindre godt og hvorfor?
 • Har vi udviklet vores pædagogiske praksis?
 • Har vi integreret Læreplanerne, fokuspunkterne i kvalitetsudviklingsprogrammet og institutionens værdier i Børnemiljøvurderingsprocessen?